logo

Privatumo politika

Kai Jūs bendradarbiaujate su UAB „PRADĖK PAPRASTAI” (šioje privatumo politikoje – „PRADĖK PAPRASTAI”), priklausomai nuo mūsų verslo santykių pobūdžio, mes tvarkome Jūsų, kaip kliento ar išorės eksperto, duomenis („asmens duomenys”).

Terminas „klientas“ apima klientus, kuriems atstovauja fizinis asmuo (individualūs verslininkai) bei juridinių asmenų, su kuriais užmezgame verslo santykius, darbuotojus ir atstovus. Kaip verslo valdymo konsultacijų įmonė šiuos asmens duomenis tvarkome tam, kad vykdytume ir valdytume su Jumis susijusias veiklas bei prievoles.

Terminas „išorės ekspertas” apima fizinius asmenis, kurie tiesiogiai bendradarbiauja su PRADĖK PAPRASTAI verslo plėtros ar projektų įgyvendinimo tikslais bei juridinių asmenų, su kuriais užmezgame tokius verslo santykius, darbuotojus ir atstovus.
Mes saugome Jūsų asmens duomenis ir privatumą, imdamiesi visų atitinkamų priemonių pagal galiojančius teisės aktus, įskaitant ES reglamentą 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR).

Ši privatumo politika apibūdina, kaip PRADĖK PAPRASTAI naudoja Jūsų asmens duomenis, kaip mes užtikriname jų apsaugą ir kokios privatumo teises įstatymiškai Jums priklauso.
Šioje politikoje „mes” ir „mūsų” reiškia PRADĖK PAPRASTAI, o „Jūs” ir „Jūsų” reiškia klientus ir išorės ekspertus.

Klientų ar išorės ekspertų pateikti duomenys apie projektų vykdymą
Kai kuriais atvejais tam, kad galėtume Jums suteikti paslaugą, Jūs galite mums pateikti asmens duomenis (pvz., duomenų bazių forma). Duomenų kategorijos ir tikslai gali skirtis priklausomai nuo informacijos, esančios šiose duomenų bazėse. Todėl tokiose situacijose PRADĖK PAPRASTAI taps duomenų tvarkytoju ir mums reikės konkrečių Jūsų nurodymų, kad galėtume tvarkyti šiuos asmens duomenis (pvz., sutartis dėl duomenų tvarkymo).

1. Kodėl mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis PRADĖK PAPRASTAI dažniausiai tvarko siekdama užtikrinti kasdienę verslo veiklą. Šiuos duomenis dažniausiai teikiate Jūs, su mumis užmegzdami sutartinius verslo santykius. Mums bendradarbiaujant pagal sutartį ar neformaliai, asmens duomenys bus generuojami ir jų bus prašoma atsižvelgiant į konkretų ir aiškiai apibrėžtą tikslą. Toliau nurodyti pagrindiniai tikslai, kuriais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jei mes bendradarbiaujame su Jumis kaip su klientu, Jūsų duomenis tvarkome tam, kad:
formalizuotume mūsų santykius susitarimais;

Jei mes bendradarbiaujame su Jumis kaip su išorės ekspertu, Jūsų duomenis tvarkome tam, kad:

2. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Įgyvendindami kurį nors iš anksčiau paminėtų tikslų, remiamės aiškiai apibrėžtu teisiniu pagrindu tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Todėl PRADĖK PAPRASTAI užtikrina, jog mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis tik jei:

Kaip teisinis pagrindas, teisėtas interesas gali būti palyginti plačiai interpretuojamas. Siekdami aiškumo šiuo aspektu, su klientais ir išorės ekspertais susijusiu teisėtu interesu laikome:

Taip pat galiojantis teisinis pagrindas egzistuoja, kai mes:

Jūsų duomenis naudosime tik siekdami išvardytų interesų, kiek jie neprieštaraus Jūsų interesams ir pagrindinėms teisėms. Atsižvelgdami į tai, kiekvieną kartą, remdamiesi bet kuriuo iš šių teisinių pagrindų, mes atliksime šių interesų ir Jūsų teisių bei laisvių pusiausvyros testą tam, kad pastarosios nebūtų neproporcingai apribotos.

3. Kurias Jūsų asmens duomenų kategorijas mes naudojame?

Kaip minėta aukščiau, įgyvendindami savo tikslus tvarkome keletą asmens duomenų kategorijų. Šie duomenys ir jų pobūdis gali skirtis, priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo tikslo. Daugeliu atvejų tokie duomenys yra:

Specialios asmens duomenų kategorijos

Specialios asmens duomenų kategorijos yra duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetinių ir biometrinių duomenų tvarkymas siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Jūsų sutartinių santykių su PRADĖK PAPRASTAI metu tokio pobūdžio asmens duomenis tvarkome tik žemiau įvardytais atvejais ir vadovaudamiesi pagrįstu teisiniu pagrindu, siekdami:

Jei informaciją apie save pateikiate laisva forma (pvz., gyvenimo aprašymai konkursų paraiškose), galite perduoti tam tikros specialių asmens duomenų kategorijos duomenų, kurie mūsų bendradarbiavimui nebūtini. Tokio pobūdžio informacijos tvarkyti mums nėra reikalinga ir mes patariame Jums tokių kategorijų asmens duomenis tokiuose dokumentuose naudoti ribotai. Net jei tokią informaciją pateiksite savo noru, ją tvarkysime taip pat, kaip kitas duomenų kategorijas, aprašytas šioje privatumo politikoje.

4. Asmens duomenų laikymas, saugojimas ir ištrynimas

PRADĖK PAPRASTAI užtikrina, kad Jūsų duomenys būtų saugomi centralizuotai ir organizuotai, o konkrečiai – debesijoje esančioje sistemų apskaitos paskyroje bei vidinėje valdymo sistemoje. Atlikus perdavimą grupės viduje, informacija apie Jus taip pat gali būti laikoma saugiose įmonės el. pašto paskyrose. Be to, atspausdintus ir kitus popierinius dokumentus (pvz., sutartis, sąskaitas faktūras) saugome tinkamose fizinėse saugyklose.

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tol, kol tai bus reikalinga šioje privatumo politikoje aprašytiems tikslams pasiekti. Mūsų saugojimo laikotarpiai grindžiami kriterijais, apimančiais teisiškai privalomus saugojimo laikotarpius, mūsų intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teises, sutarties reikalavimus, veiklos direktyvas ar poreikius, taip pat galimus ir esamus bylinėjimosi procesus.

5. Jūsų asmens duomenų saugumas

Siekdami užtikrinti Jūsų pateiktų asmens duomenų saugumą mums teikiant paslaugas, įgyvendiname technines, teisines ir organizacines priemones, reikalingas užtikrinti aukštą Jūsų asmens duomenų apsaugos lygį. Esame įgyvendinę ir nuolat stebime prieigos teisių sistemą, prie kurios unikalią prieigą, įgyvendindamas teisėtus ir aiškiai apibrėžtus tikslus, turi tik įgaliotas ir susijęs personalas.

Be to, tam, kad Jūsų pateikti dokumentai ir informacija išliktų konfidencialūs, su visais susijusiais darbuotojais pasirašomi susitarimai dėl informacijos neatskleidimo.

6. Asmens duomenų perdavimai

Mums vykdant savo veiklą, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įmonių grupės viduje (perdavimai grupės viduje).

6.1. Asmens duomenų perdavimai grupės viduje

PRADĖK PAPRASTAI sudaro keli juridiniai asmenys, sudarantys įmonių grupę. Asmens duomenys gali būti perduoti grupės viduje tam, kad:
būtų atsakyta į Jūsų – kliento ar eksperto – prašymus ir poreikius;
būtų teikiamos paraiškos į konkursus, kuriuose dalyvauja kiti PRADĖK PAPRASTAI biurai ir filialai; ir
dalintumėmės patirtimi ir statistine informacija su kitais filialais.

PRADĖK PAPRASTAI laikosi holistinio požiūrio į savo klientų asmens duomenų apsaugą, todėl užtikrina, kad Jūsų naudai bus taikomos tos pačios garantijos ir teisės visos grupės atžvilgiu.

6.2. Asmens duomenų perdavimai už grupės ribų

Savo veiklos kontekste PRADĖK PAPRASTAI gali dalintis Jūsų asmens duomenimis su subjektais, esančiais ne mūsų įmonių grupėje. Dažniausiai tai vyksta su:

Tarptautiniai perdavimai už EEE ribų

Siekdama užtikrinti ES lygio duomenų apsaugą, visiems mūsų tarpvalstybiniams perdavimams PRADĖK PAPRASTAI naudoja standartines Europos Komisijos patvirtintas sutarties sąlygas, kurios tokių operacijų atžvilgiu traktuojamos kaip BDAR atitinkančios apsaugos priemonės.

Siekdama užtikrinti ES lygio duomenų apsaugą, visiems mūsų tarpvalstybiniams perdavimams PRADĖK PAPRASTAI naudoja standartines Europos Komisijos patvirtintas sutarties sąlygas, kurios tokių operacijų atžvilgiu traktuojamos kaip BDAR atitinkančios apsaugos priemonės.